Общи условия за ползване на интернет страницата на „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД

Правна информация
Тази интернет страница Ви се предоставя от „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, с единен идентификационен код (ЕИК) 200286849, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1421, район „Лозенец”, ул. ”Богатица” № 36.
Термините „ние“, „нас“, „наш“ се отнасят за „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД .
Чрез достъпът до или използването на тази интернет страница, по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате да спазвате следните Общи условия за ползване на интернет страницата на „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД (“Общи условия”). Моля, прочетете Общите условия внимателно, защото те съдържат информация, относно вашите законни права и ограниченията на тези права. Ако не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте тази интернет страница.
Поради продължаващите технически нововъведения и промените в правната рамка, периодично се налагат и промени в настоящите Общи условия. Затова се обръщаме към потребителя с молба да чете тези Общи условия преди всяко посещение на тази интернет страница и да има предвид всички промени.

Съобщение относно авторското право и търговските марки
Цялото съдържание на тази интернет страница (текстове, изображения, звук и други материали достъпни на нея) включително програмния код, който оперира тази интернет страница са собственост на „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД . Дизайнът и оформлението на тази интернет страница са защитени от авторско право, права върху базата данни, дизайн и други и не могат да бъдат копирани или имитирани изцяло или отчасти. Всички права са запазени от„ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД. Както съдържанието и дизайнът, така и структура на интернет страницата се защитават от авторско право. Всяко възпроизвеждане на информация или данни и по-специално, употребата на текстовете или части от тях или на снимков материал, изисква предварителното писмено съгласие на „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД. Правата за разпространяването и репродукцията са запазени от „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД.
Всички търговски марки, показани на тази интернет страница, са или собственост, или се използват съгласно предоставена лицензия от „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД. Не е разрешено да теглите, копирате, променяте или използвате по какъвто и да е начин търговските марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на третата страна, която може да притежава права върху търговските марки. Всякаква неразрешена употреба или злоупотреба с търговските марки е изрично забранена и представлява нарушение на действащото законодателство.

Съобщение относно продуктите
Показването на който и да е продукт на интернет страницата не представлява оферта за продажба или доставка на този продукт.
Продуктите, показвани на тази интернет страница, са примери за продуктите, предлагани от „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД. „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД не гарантира, че продукт, показан на тази интернет страница, се предлага и във вашия регион, нито че името, описанието или спецификацията на продукта ще са същите като тези, посочени на интернет страницата.

Споделяне на съдържание
На тази интернет страница ние може да включим функции, които Ви позволяват да споделяте съдържание. Моля отбележете, че при споделяне на съдържание чрез тази интернет страница вашето съдържание може да стане публично достъпно. Вие предоставяте на „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД неизключителни, прехвърляеми, безвъзмездни, безсрочни и неотменими права и лиценз за целия свят, без да Ви компенсираме за използването, възпроизвеждането, разпространяването, адаптирането, извличането, предаването, показването и представянето – публично и всякакво друго – на това съдържание. Гореописаните лицензионни права не се прекратяват при прекратяване на вашата употреба на тази интернет страница. За цялото съдържание, което споделяте чрез тази интернет страница, Вие декларирате и гарантирате, че имате всички права, необходими за предоставянето на посочените лицензи.

Създаване на линкове към тази интернет страница
Вие може да създадете връзка (хиперлинк) към тази интернет страница, но само с нашето предварително писмено съгласие за това и в съответствие с указанията, които може да Ви дадем в тази връзка. По-конкретно, можете да се свържете само от интернет страница, която е Ваша собственост и може да се свържете само с началната ни страница.
По всяко време можем да поискаме от Вас да премахнете от интернет страницата си връзката (хиперлинкът) към тази интернет страница, нашите търговски марки или лога и може да предприемем всички позволени от закона правни и фактически действия, които считаме за подходящи срещу Вас. В случай на причинена вреда или загуба, Вие ще ни обезщетите за всяка вреда или загуба, която сме претърпели в резултат на свързването с тази интернет страница.

Отказ от отговорност за линкове към интернет страници на трети лица
Тази интернет страница може да съдържа хиперлинкове към интернет страници, администрирани от трети лица, които не са „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД. Тези хиперлинкове са предоставени само за ваше сведение. Ние не контролираме тези интернет страници и не носим отговорност за тяхното съдържанието, за политиката им за поверителност, нито пък за други практики и политики на тези интернет страници.
Поместването от наша страна на хиперлинкове към тези интернет страници не предполага одобрение на материала, съдържащ се в тези интернет страници, нито сътрудничество с техните администратори.
„ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД не носи никаква отговорност за каквито и да е нарушения на авторски права, права върху търговски марки или нарушение на други права на индустриална собственост и права на личността, извършени на интернет страница, достъпът до който се е осъществил чрез хиперлинк.

Отказ от отговорност
„ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД публикува тази интернет страница „ТАКАВА КАКВАТО Е“ без каквато и да е гаранция – изрична или подразбираща се.
Всяка отговорност на „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД за вреди, произтичащи от достъпа или използването на тази интернет страница – независимо от правната причина, включително непозволено увреждане – се ограничава до размера на вредите, причинени умишлено или поради груба небрежност.
Информацията, съдържанието или материали, станали достъпни чрез тази интернет страница, може да включват неточности или грешки. „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД не гарантират точността, надеждността или пълнотата на информацията и не носи отговорност за каквито и да е грешки или други неточности, свързани с информационното съдържание или материалите, публикувани тук. „ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД не поема отговорност за постоянно актуализиране на изявленията, съдържащи се в тази интернет страница.
„ВИНИ ИТАЛИЯ“ ЕООД полага сериозни усилия да поддържа тази интернет страница свободна от вируси, но ние не можем да гарантираме пълното отсъствие на вируси. Затова Ви препоръчваме да се погрижите за адекватната защита срещу вируси (напр. използване на антивирусни програми), преди да изтеглите документи или данни.

Други разпоредби
Ако се установи, че която и да е част от тези Общи условия е неприложима (недействителна), всички останали части на тези Общи условия остават в сила.
Тези Общи условия уреждат отношенията ни с Вас и представляват цялото ни споразумение с Вас.
Спрямо настоящите Общи условия и съдържанието на тази интернет страница се прилагат разпоредбите на българското право, като съдилищата в Република България имат изключителната компетентност за разглеждане и решаване на всякакви спорове във връзка с тези Общи условия.

Тези Общи условия бяха приети и влизат в сила на 22.06.2020 г.